ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЩЕ ИМА ЗА ВСИЧКИ ОТ СЪРЦЕ Източник: www.gratisography.com

Уважаемият г-н Бенджамин Франклин е казал, че има две неизбежни неща в живота: смъртта и данъците. И вероятно е знаел, че е неизбежно прав. НПО също дължи данъци. Да видим кога:

 

1. По Закона за корпоративното подоходно облагане

 

Това е т. нар. корпоративен данък или “данък печалба”. Данъчно задължено лице по него е всяко лице, което реализира печалба. А НПО понякога реализира печалба. Но как при положение, че НПО работи за нестопанска цел, ще реализира печалба? НПО може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с нестопанската, за да я финансира. Например! Продавам картички, рисувани от талантливи деца, лишени от родителска грижа, като средствата предоставям на съответната институция, в която те са настанени. Средствата, които получавам и представляват печалба (защото надвишават разходите по изработката и продажбата), се облагат с данък.

НПО води счетоводство, в което отразява своя счетоводен резултат. Накратко той представлява разликата между приходи и разходи, резултат от стопанската дейност на НПО. За да напечатам картичките и да платя на хора, които ги продават, съм похарчил 5 лева. От продажбата съм събрал 12 лева. Следователно имам положителен счетоводен резултат – 7 лева. Това според закона е и моят данъчен резултат, който след като счетоводството ми преобразува с данъчните разлики, се превръща в сума, която се умножава с 10 % и формира дължимия от мен данък. Тоест данъкът ми ще бъде 70 стотинки в настоящия пример.

 

Ако НПО не извършва стопанска дейност такъв данък не дължи!
Ако НПО е сдружение, вноските от учредителите и от имуществените вноски от членовете не са печалба, а са имущество на НПО. Затуй отново данък не се дължи!

 

Ако все пак дължа данък – подавам данъчна декларация по образец до 31. март на следващата година след тази, за която дължа данък. Данъкът плащам до същата дата на следващата година. Тоест до 31. декември 2015 г. съм спечелил 7 лева. Декларирам ги до 31 март 2016. Плащам до 31. март 2016 г.

 

По този закон дължа и данък върху разходите:

 

 • Представителните разходи. Те са свързани с дейността на НПО – например нощувки на чуждестранни граждани на НПО с младежки обмен – деца от Латвия идват у нас, ние пращаме българчета при тях.
 • Социални разходи, предоставени в натура на работници – например в хранителни продукти.
 • Разходи, свързани с употреба на МПС с цел управленска дейност – например за срещи на управителния орган на фондацията извън седалището на НПО.

 

Всички тези разходи се умножават по 10 % и формират дължимия данък. Декларирането и плащането е в същите срокове като при данък “печалба”.

 

2. По Закона за данък върху добавената стойност

 

Всеки плаща ДДС. Когато купувам офис обзавеждане за моето НПО, което струва 10 лв., плащам 12 лв., защото върху цената се начислава 20 % ДДС, което се включва в крайната цена. Но имам ли други задължения по ЗДДС? Те са свързани с регистрацията по този закон. Тя е доброволна или задължителна и създава за НПО ново задължение – да начислява данъка. Това значи, че трябва да включва ДДС в цената на предлагани от НПО стоки и услуги и да преведа събрания ДДС на държавата, като приспадна ДДС, което НПО е платило, в случая 2 лв. за офис обзавеждане.

 

Кога НПО подлежи на задължителна регистрация?

 

 • Когато е достигнало облагаем оборот от 50 000 лв. за последните 12 последователни месеци. Това означава, че НПО извършва стопанска дейност. И че сделките, които сключва, подлежат на облагане. Например, продава картички, организира концерти и други мероприята, свързани с нестопанската дейност.
 • Когато доставя стоки в чужбина на лице, което е задължено да плаща ДДС. В горния пример картичките ги пращам в чужбина за продажба. А чужбина е всичко извън Европейския съюз.
 • При доставки в Европейския съюз. Те се наричат вътреобщностни придобивания на стойност над 20 000 лв.
 • Реклама в Google и Facebook. Aко НПО прави разходи за реклама в тези две дружества има две опции: или задължително да се регистрира по ЗДДС, или да сключи договор с фирма, която е регистрирана и която да прави плащанията към Internet ГИГАНТИТЕ. Причината е, че това е сделка за реклама между моето НПО и тяхната фирма в Ирландия, тоест сделка в Европейския съюз, при която тези две компании не ми начисляват ДДС върху дължимата сума за реклама. Моето НПО е длъжно само да си го начисли с протокол и да внесе ДДС-то в НАП по седалището НПО-то.

 

За целта подавам заявление за регистрация по образец до НАП. То трябва да се подаде в срокове – в първия случай: 14-дневен срок от изтичане на последните дванадесет месеца, през която съм достигнал оборота, а в останалите три случая в 7 дни преди доставките.

 

3. По Закона за местните данъци и такси

 

Всяко лице дължи по този закон следните данъци: данък върху недвижими имоти, данък върху наследства, данък върху придобиването на имущество; данък върху МПС. Но за НПО има доста облекчения, а за тях съвсем скоро. Е, твърде скоро…

Данъчни облекчения за НПО

 

Данъчното облекчение обикновено е като бялата лястовичка – рядко се среща. При НПО има малко повече.

 

Данъчни облекчения по Закона за корпоративното подоходно облагане:

 

 • когато НПО наема работници и служители, които:
  • са регистрирани като безработни за повече от една година или
  • регистрирани безработни лица на възраст над 50 години или
  • безработно лице с намалена работоспособност. Намалението се извършва с изплатените суми за трудово възнаграждение и внесените за сметка на мен като работодател  осигурителни вноски;
 • когато НПО предоставя стипендии на ученици и студенти. Тогава разходът се признава за данъчни цели и мога да намаля счетоводния си резултат с него.
 • когато НПО наема хора с увреждания на  работа. Тогава данъкът се преотстъпва.
 • когато НПО е дарител. Тогава разходът за дарения се отчита в счетоводния резултат и той се намалява.

 

Данъчно задължено лице не може да ползва повече от едно данъчно облекчение през една и съща година.

 

Данъчни облекчения по Закон за данък върху добавената стойност:

 

Този закон говори за освободени доставки. По тях НПО не е длъжно да начислява и плаща данък.

Ако моето НПО се занимава със спорт то ще се ползва от облекчение по чл. 41, т. 4 ЗДДС. Това са доставки, предоставяни от НПО, които са свързани със спорт и физическо възпитание и са спортни организации.

 

И най-много са данъчните облекчения по Закон за местните данъци и такси!

 

 • Освобождава се от данък наследство НПО, които извършват общественополезна дейност  Ако чичо Чарли завещае къща за физкултурен салон на НПО, то последното няма да плаща данък.
 • Освобождава се от данък върху дарение или върху имущество, придобито от сделка НПО, които извършват общественополезна дейност и непаричните вноски в имуществото на НПО. В последния случай член на сдружение например вместо да внася пари внася пиано за дейността по организиране на уроци за деца, които не могат да си ги позволят.
 • НПО в обществена полза не подава декларация по ЗМДТ, когато предоставя дарения. 

Данъчни облекчения за уважаемите дарители

 

Когато пък дарението се прави от физическо лице в полза на НПО, това физическо лице също ползва облекчения. Разбира се и юридическото лице няма да остане по-назад – облекчението е 5% за ФЛ и 10% за ЮЛ.

Даренията се насърчават, пък и в крайна сметка, данъчни облекчения има за всички от сърце.