ЕДНА ФИРМА СИ УЧРЕДИЛА ФОНДАЦИЯ… Източник: www.startupstockphotos.com

НПО е вдъхновяваща форма за една инициатива, която се отделя от егоцентризма на учредителя му. С нея той пасивно, активно и доброволно поставя нечий чужд интерес пред своя. Което го показва като съзидателно добър и уважаващ околните човек.

 

Човек… Ама юридическото лице не е човек. То е една съвкупност от хора и имущество, която правото приравнява на човека по силата на една удобна измислица. А фирмата (търговецът) е именно юридическо лице.

 

Може ли тази съвкупност от хора съвкупно да се представи като съзидателна общност в подкрепа на чужд неимуществен интерес? Може. И е добре. Защото търговците имат какво да дадат (ако разбира се, бизнесът им се развива толкова добре, че да има в излишък).

 

Генералното легално разрешение го дава законът. Учредители на юридическо лице с нестопанска цел могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица. Селективното четене следва да ме спре до частта, съдържаща странни правни понятия относно физическите лица.

 

Защо му е на едно търговско дружество да си учреди НПО?

 

  • Чуди се какво да прави със свръхпечалбите си.
  • Съставлява се от хора, които имат идеални цели за развитие на обществото.
  • Няма идеални цели, ами иска да представи нов и благ имидж (който ще го рекламира зверски).

 

Ако съм търговец и съм решил да “благотворителствам” чрез сдружение сам няма да се справя. Трябва ми още двама като мен. Защото сдружение се учредява от поне три юридически лица. За мен важат всички права и задължения като член. А именно:

 

  • да участвам в управлението на сдружението;
  • да бъда информиран за неговата дейност;
  • да се ползвам от имуществото му;
  • и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава;
  • длъжен съм да правя имуществени вноски, когато това е предвидено в устава;

 

И понеже ТД не е човек, то ще упражнява своите права чрез представителите си по Търговския закон. Това са лицата, които имат право да представляват дружеството при събирателно и командитно дружество и управителят при ООД. При АД това ще е управителният съвет или съответните изпълнителни директори при АД.

 

Ако пък искам фондация, то тогава моят учредителен акт не може да е по повод на смърт. Защото ЮЛ е по-безсмъртно и от Дънкън Маклауд. Юридическите лица не умират, а се заличават от съответните регистри. Затова и членството му, ако е решило да се занимае със сдружение вместо фондация, може да се прекрати с неговото прекратяване. А то е различно за различния търговец.

 

Не пропускайте да прегледате материала ни за Google AdGrants програмата, която може да ви донесе достъп до $10 000 на месец за реклама в Google AdWords.