ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА НПО Източник: www.gratisography.com

Колкото и добре да свърша една работа, това не е краят. По стар славянски обичай трябва да се отчета, попадайки в непрогледната мъгла на едно мрачно събитие, наричано годишно приключване. Да хвърлим малко светлина върху него…

 

МАЛКО ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

 

Счетоводството предстаявавлява записване на стопански операции. Щом това е така, то само НПО, което извършва стопанска дейност, следва да води счетоводство. Стопанската дейност е такава дейност, от която може да се реализира печалба. Тази печалба НПО използва за осъществяване на нестопанската си дейност.

 

Счетоводното записване е отразяване на дадена сделка в съответните счетоводни книги на принципа на двустранното счетводство. При  него дадена сделка се записва както в актива, така и в пасива на баланса. Например! Платил съм 5 лева за построяване на детска площадка. Тези пет лева ще запиша в пасива на НПО, но ще отразя детската площадка в актива. Активът показва в какво инвестирам или какво ми се дължи (в случая детската площадката), а пасивът в кого инвестирам или на кого дължа.

 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

 

Финансовият отчет е счетоводен документ, в който НПО трябва да представи вярно и честно имущественото и финансовото състояние и финансовите резултати от дейността си, паричните потоци и собствения капитал. Във финансовите отчети се посочват:

 

  • наименованието на НПО, правната му форма – тоест юридическо лице с нестопанска цел, седалище и адрес на управление,
  • регистърът, в който НПО е вписано, и регистрационният му номер от този регистър – тоест регистъра на Окръжния съд и кода БУЛСТАТ.

 

Финансовите отчети се подписват от:

 

  • лицето, което е съставило финансовия отчет.

 

Кое НПО съставя годишен финансов отчет (отчет, който включва цялата стопанска дейност за една година и се съставя към 31-ви декември)? Това, което осъществява общественополезна дейност. Отчетът се представя пред регистъра на ЮЛНЦ, които осъществяват общественополезна дейност до 31. май.

 

ОТЧИТАНЕ НА НЕСТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

 

Контролира ли се и нестопанската дейност? Отново да. И отново на НПО, които реализират ОПД. Те представят в регистъра на ЮЛНЦОПД информация за нестопанската си дейност до 31. май. В същите срокове и на същото място се представя годишен доклад на НПО, който съдържа:

 

  1. дейностите, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
  1. приходите от дейности за набиране на средства;
  1. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
  1. финансовия резултат.

 

НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ. БРР!

 

Има случаи, в които НПО подлежи на нещо, което звучи малко страшно – независим финансов одит. Разбира се, ако счетоводството е наред, косите не настръхват. Той отново касае НПО, което извършва ОПД. Той е задължителен за това НПО, когато показателите му надвишават определени цифри за съответна година:

 

  • активи над 1 000 000 лв.;
  • приходи от стопанска и нестопанска дейност над 2 000 000 лв.
  • неусвоено финансиране над 1 000 000 лв. 

 

Задължителен е одитът и за НПО, което осъществява дейност по подпомагане на международното осиновяване.

 

И ЗА ФИНАЛ… ОЩЕ МАЛКО ОТЧЕТИ

 

НПО, които са осъществявали стопанска дейност или са получавали приходи от наем, са длъжни до 31 март 2016 г. да подадат при милите данъчни служители годишна данъчна декларация (ГДД) за данъка печалба.

 

Когато НПО съгласно устава (съответно устройствения си акт) осъществява стопанска дейност по принцип, но през 2015 г. са се отпуснали и не са осъществявали, попълват един документ с кодовото название Декларация 1010а по образец. В нея НПО признава, че за предишната година не е имало “стопанско” вземане – даване с никого и към тази декларация не  прилага годишен отчет за дейността.

 

НПО, което изобщо не осъществява стопанска дейност, не подава ГДД.

 

Всяко НПО трябва да работи и за родната статистика. То е длъжно да подаде в срок до 31 март 2016 г. в НСИ Годишен отчет за дейността (ГОД) през 2015 г. по образец по електронен път или писмено. Хартиеният формуляр се представя в НАП заедно с ГДД (и не се ходи и в НСИ!) или в съответното териториално статистическо бюро – за ЮЛНЦ, неизвършвали стопанска дейност през 2015.

 

НПО, което нито е имало приходи, нито разходи през 2015 г. подава Декларация за неактивност пред НСИ до 3 май 2016 г.

 

Всичко е добре, когато годишното приключване завърши добре. И всяко НПО се надява да не се стигне до надпис на надгробната плоча на счетоводителя си: „Аз приключих!“