(не)ПРИЯТНАТА ЧАСТ – ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ ПРИ НПО Източник: www.gratisography.com

Отговорността, освен че е ценено човешко качество, представлява и правен термин, който определя обема от неприятности, които някой трябва да понесе, когато е сгафил.

 

Отговорност пред държавата

 

Преди всичко НПО се създава в помощ на обществото. Държавата (най-малкото прокламира, че) се грижи за своето общество. И затова особено гневно реагира срещу лъжливото създаване на НПО с измамливи цели. Който създава НПО, което не извършва или извършва привидно обявената при регистрацията й дейност и цел, за да получава под нейно прикритие кредити, да бъде освободен от данъци, да получава данъчни облекчения или да получи друга имотна облага, както и да извършва забранена дейност е престъпил закона. Касае се за престъпление, а не административна санкция, което означава и “нечисто” свидетелство за съдимост. Наказанието си е сериозно до три години затвор, глоба от три до пет хиляди лева и лишаване от право да се упражнява професия или да се заема длъжност – например може да има забрана да се заема длъжността управител на НПО. Всичките тези наказания се налагат заедно.

 

Отговорност пред държавата може да възникне за конкретното лице, което управлява НПО и когато извършва нарушения, които законът също е въздигнал в престъпления – например – укриване на счетоводни документи и т.н. Правилото е, че НПО не може да извърши престъпление, защото е юридическо лице и няма как да формира вината, която е елемент на престъплението. Затова лицата, действащи като управителни органи ще носят отговорност за престъпление в тези случаи.

 

Отговорността пред държавата може да бъде и административнонаказателна. В този случай нарушенията не са толкова опасни, че да се третират като престъпления и да се затварят нарушителите. Така например може да се състави акт за установяване на нарушение, а впоследствие и наказателно постановление на физическото лице, което е управителен орган на НПО и което е допуснало НПО да не  подаде данъчна декларация по ЗКПО. Глобата е от 200 до 1000 лв.

 

Административното наказване обаче е възможно и срещу самото НПО. На него се налага имуществена санкция – парично задължение, за неизпълнение на задължения към държавата. Не се нарича глоба, а санкция, защото глобата е наказание, а наказание може да се налага само спрямо човеци, тъй като само те могат да се сплашат от наказанието и да спрат да със своите простъпки. Два примера са достатъчни за да се види що е то имуществена санкция. Ако в предходния абзац ставаше въпрос, че се глобява управител, който е допуснал да не се подаде декларация по ЗКПО, тук става въпрос за санкциониране на самото НПО, защото то е ЮЛ и е задължено да подава декларация и не я е подало. Имуществената санкция е от 500 до 3000 лв. НПО, което не удържи данъка върху дохода от трудови правоотношения, дължи имуществена санкция в размер до 1000 лв. Държавата поставя правилата с множество административни закони, а задълженията по тях са за всички, вкл и за НПО. За нарушението на всеки от тях тя предвижда административни наказания за физическите лица, част от НПО и имуществени санкции за самото НПО.

 

Договорна отговорност

 

НПО извършва и стопанска дейност, което значи, че отговаря пред лицата, с които сключва сделки за тяхното изпълнение. Ако например НПО закупува велосипеди, а не плаща цената им на доставчика си, то НПО отговаря пред него за цената. Това означава, че неизпълнението ще е факт, въз основа на който НПО ще може да бъде осъдено. Ако не изпълни и съдебното решение, то срещу НПО може да инициира действия съдебен изпълнител – да запорира сметките му, да продаде имотите му и т.н.

 

Ако НПО пък системно не изпълнява паричните си задължения, то изпада в несъстоятелност (фалира). Тогава управлението се отнема от управителния орган и се предоставя на назначено от съда лице – синдик, което установява имуществото на НПО и с разрешение на съда го продава с цел да удовлетвори максимално всички кредитори и после заличава НПО като ЮЛ.

 

Отговорност на представляващите НПО

 

Отговорност се носи и от лицата, които управляват НПО пред самото НПО, защото на тях се възлага осъществяването на дейността на НПО. Касае се за отговорността на членовете на управителния съвет пред общото събрание на сдружението. Например управителите похарчили 1 000 000 лв. за закупуване на помещение, защото не появили повече грижа и не проверили, че могат купят по-хубаво помещение за 100 000 лв. Контролът се осъществява от ОС, което приема отчет на управителния съвет. С решение ОС ще реши какво да прави с управителите. Това зависи от договора, който е сключен с тях. В най-общия случай ще може да се търси обезщетение или директно управителите да се освободят от тази длъжнсост. Разбира се ОС може да прояви милосърдие и да вземе решение да не санкионира управителите.

 

Приятната или неприятната част е това? Зависи! Този, който го наказват едва ли му е приятно. Знае ли човек. Може да е мазохист. Yes!