6 ЗАПОВЕДИ ПРИ ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В НПО Източник: www.fancycrave.com

Пфф, какви са пък тези шест законни заповеди за формално взимане на решения в НПО?!? Всеки обича да се изявява като шеф и да командва. Обаче ако смята да командва в НПО, трябва да спазва процедура. Иначе решенията все едно няма да бъдат взети.

 

* ЗАПОВЕД I * За да може да се вземе решение от НПО, е необходимо да има компетентен орган за това. Сдружението има два органа: управителен съвет и общо събрание. Общото събрание по правило взима големите и важни решения (като парламента), а управителния съвет ги изпълнява (като правителството).

 

Компетентност

 

Компетентността ни казва кой орган за какво може да вземе решение.

 

Общото събрание е компетентно по следните въпроси:

 • изменение и допълнение на устава;
 • приемане на други вътрешни актове – например правилник за вътрешния ред;
 • избиране и освобождаване на членовете на управителния съвет;
 • приемане и изключване на членове в НПО;
 • откриване и закриване на клонове;
 • участие в други организации – например осъществяване на ТД чрез друго дружество;
 • преобразуване или прекратяване на сдружението;
 • приемане на основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 • приемане на бюджета на сдружението;
 • колко да е размера на членския внос или на имуществените вноски на учредителите;
 • приемане на отчета за дейността на управителния съвет.

 

NB! ОС отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението; Например! Управителният съвет решава да разходва имущество за нестопанска цел за подкрепа на тюлените в Белградската зоологическа градина, а в устава пише, че НПО-то помага само на родните зоопаркове. Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание от членовете на сдружението. Те трябва да направят искане за това в едномесечен срок от узнаването на решението. Ако обаче е минала повече от година от извършването ОС няма право да разгледа този въпрос.

 

На ОС устава може да му предостави и още компетенции.

 

NBx2!! OС също може да сбърка като вземе решение, което противоречи на устава или закона. Тогава всеки заинтересован ще може да предяви иск пред съда. Сроковете са същите, като тези в предходния абзац. Компетентен е съдът, който е регистрирал сдружението.

 

А управителният съвет, който е лицето на сдружението  (защото го представлява)  има компетентност за следното:

 • осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
 • разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
 • внася в общото събрание проект за бюджета и отчет за дейност;
 • определя реда за извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
 • Ако даден орган наруши компетентността на друг, решението ще е незаконно или противоуставно! Спазването на формата на взимане на решение включва първо КОМПЕТЕНТНОСТ.

 

Свикване на заседания

 

Спазването на формата за вземане на решение включва и спазването на определена процедура.

 

За да може ОС да заседава и да взима решения, то трябва да бъде свикано. ОС се свиква от УС по негово усмотрение. Ако УС дреме, ОС може да се свика  по искане на ⅓ от членовете на сдружението. Ако в този случай УС не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, значи сънят му е стабилен и трябва да се обърнем към съда, който върши работата по свикването (чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ). Свикването представлява пращане на покани до всички членове на ОС. В поканите трябва да има:

 • дневен ред – например уволнението на готвача;
 • дата;
 • час;
 • място;
 • кой свиква ОС.

 

УС също се свиква на заседания. Компетентен да свърши това е Председателят на УС. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет, ако писмено му го  поискат една трета от членовете на УС Ако председателят не свика заседание на управителния съвет, то може да се свика от всеки един от членовете на управителния съвет.

 

Заседанието се ръководи от председателя, а ако той отсъства от друго лице по избор на всички (пак там).

 

* ЗАПОВЕД II * Ако органът не е свикан по реда на закона решението няма да го бива. Затова втората предпоставка на формално правилно взетото решение е РЕДОВНО СВИКВАНЕ НА ОРГАНА.

 

Кворум

 

Органът е свикан, ама не идва никой… Или идва само един. Очевидно ако той само вземе решение, няма да му е наред нищо на това решение. За да може да се вземе формално решение, трябва определен брой хора, които да присъстват и да са членове на въпросния орган. Туй нещо правото нарича кворум.

 

Кворумът на ОС е повече от половината от всички членове. Или за любителите на математиката 50 % * Х плюс 1. В устава може и друго да е предвидено. При липса на кворум събранието се отлага с един час и може да се проведе, колкото и членове да се явят, освен ако уставът не забранява това.

 

При УС кворумът е по същата формула.

 

* ЗАПОВЕД III * Третата предпоставка за едно читаво решение е КВОРУМЪТ.

 

Законно гласуване

 

Явяването на някой, на когото му е зор какво става в сдружението, означава, че има кворум и се пристъпва към гласуване.

 

Всеки член на ОС има право на един глас. Няма право на глас членът на ОС, когато се решават на въпроси, отнасящи се до:

 

 1. него, неговия съпруг(а) или роднини;
 1. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

 

* ЗАПОВЕД IV * Четвъртата предпоставка е ЗАКОННОТО ГЛАСУВАНЕ.

 

Мнозинство и дневен ред

 

Решението е взето, когато са гласували определен брой хора “за”. Това ще е естествено такъв брой хора, който се получава при използването пак на оная формулка. Те формират обикновено мнозинство. В някои случаи трябва повече народ да гласува “ЗА”, за да се приеме решението. Това се отнася до ОС и е свързано с два въпроса – промяна на устава, прекратяване на НПО или преобразуване на НПО (т. е. да го слеем с друго НПО, да го разделим и да формираме нови две НПО, да го влеем в друго НПО, или да отделим от него част от дейността и да се формира ново НПО). Тук са необходими ⅔ от всички, за да вземем решението. Това е квалифицирано мнозинство.

 

* ЗАПОВЕД V * МНОЗИНСТВО!
* ЗАПОВЕД VI * Решение се взема само по въпросите, включени в ДНЕВНИЯ РЕД!

Това беше за сдружението. При фондацията учредителят определя кои са и органите. Правилата за сдружението се прилагат и за фондацията.

 

Това бяха ШЕСТТЕ ЗАКОННИ ЗАПОВЕДИ ЗА ФОРМАЛНО ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В НПО!

АМИН!